Ugrás az Európai Uniós pályázatok aloldalra.
Vakbar�t verzi�
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Besenyszög Város Településrendezési Eszköze - Véleményezési tervdokumentáció

Településképi rendelet módosítás

BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁSA - Jóváhagyott tervdokumentáció

BESENYSZÖG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Jóváhagyott Településfejlesztési koncepció, ITS és Akcióterületi tervdokumentáció

Településfejlesztési koncepció és ITS véleményezési dokumentáció

Megalapozó vizsgálat

Településfejlesztési koncepció

ITS

Örökségvédelmi hatástanulmány

Egyéb

Településrendezési terv - Megalapozó vizsgálat és településfejlesztési koncepció

Besenyszög Város Önkormányzata augusztus 10-ig várja a lakosság részérõl a tervekkel kapcsolatos véleményeket. 

Megalapozó vizsgálat
Településfejlesztési koncepció
Fejlesztések I. (közigazgatási terület)
Fejlesztések II. (belterület)
Államigazgatási szervek véleménye
Véleményezési terv Korm. rend. 38§ szerinti véleményezés

Településrendezési Terv

Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.1 2012
Besenyszög Község Településrendezési terve TSZ 1.2 2012

Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.1 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv I. 1.2 2008
Besenyszög településrendezési terve - Szabályozási terv II. 2008

Településrendezési Terv módosítása Kiemelt Fejlesztési Terület

JÓVÁHAGYOTT MÓDOSÍTÁS

24/2017. (II. 2.) számú határozat

Jóváhagyandó munkarész

Alátámasztandó munkarész

Egyéb munkarész

Településrendezési terv módosítása egyszerûsített

Helyi építési szabályzat módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-1/m4 (mguzemi) 2017
Szabályozási terv módosítása SZ-2/m3 (m-kul-szabido) 2017
Településszerkezeti terv módosítása 2017
Szerkezeti terv módosítása TSZ-1/m3 (m-kul-szabido) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m3 (mgexpo) 2017
Szerkezeti terv módosításaTSZ-1/m4 (mguzemi) 2017

Településfejlesztési koncepció

Településfejlesztési koncepció

Településrendezési Terv 2017

Településrendezési Terv Megalapozó vizsgálat

NYILVÁNOS ÉRTÉKELÕ FELÜLET A Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi önkormányzati rendelet monitorozásához

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet /K.r./  43/B. § (3) bekezdése szerint:

„A polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján nyilvános értékelõ felületet mûködtetésérõl.”

A Településképi Arculati Kézikönyvet /TAK/ és a településképi rendelet /TKR/ a településkép védelmérõl szóló törvény és a K.r. szerint 2017-ben az eljárási szabályok szerint az államigazgatási szervek adatszolgáltatásai és véleményei alapján, valamint az Önkormányzati rendelet partnerségi egyeztetési szabályai szerint – a nyilvánosság biztosítása mellett – készíttette el az önkormányzat. A véleményezéseket és a lakossági fórumot követõen  Besenyszög város Önkormányzata  Képviselõ-testülete a Település Arculati Kézikönyvet 187/2017. (XII.21.) Kt. határozattal és  a Besenyszög város településkép védelmérõl szóló 23/2017. (XII.27.) Ök.-i rendelettel fogadta el.

Az arculati kézikönyv a város épített és természeti környezetét terjedelme miatt teljeskörûen bemutatni nem tudja, de törekszik arra, hogy a város jelenlegi állapotát tükrözze, segítse az értékmegõrzést és a jövõkép kialakításához irányt mutasson.

A kézikönyv javaslataira épülõ önkormányzati rendelet alkalmazása hosszú távon befolyásolja, segíti a város épített és természeti környezetének alakulását. 

A fentieknek megfelelõen a K.r. szerint Besenyszög  Város Önkormányzata lehetõséget nyújt a fenti dokumentumok értékelésére, amellyel a javaslattevõ az elfogadott és alkalmazásban lévõ dokumentumok használhatóságának vizsgálatához járul hozzá. TAK-kal kapcsolatos javaslataihoz jó minõségû megfelelõ felbontású fényképfelvételekkel segítheti  is  a Kézikönyv színvonalának emelését.

A Rendelet 43/B § (4) bekezdés szerint az  önkormányzati fõépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és ismerteti a képviselõ-testülettel.

Véleményét „településképi monitoring” tárggyal, a véleményezõ nevével, címével, elérhetõségével ellátva a titkarsag@besenyszog.hu, vagy polgarmester@besenyszog.hu  címre, de a polgármester levelezési címére /5071 Besenyszög, Dózsa György út 4./ is megküldheti.  küldheti meg. 

Településképi arculati kézikönyv és települéképi rendelet tervezet