Vakbarát verzió
Besenyszög Város - nálunk élni jó

Pályázati felhívás

Besenyszög Város Önkormányzat  Képviselő-testülete
pályázatot hirdet
az Önkormányzat költségvetésében civil szervezetek számára elkülönített keret terhére

Támogatási cél:

Pályázat alapján a civil szervezetek részére támogatás nyújtható

A civil szervezet, önszerveződő közösség, illetve magánszemély akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely Besenyszög  lakosságának érdekeit szolgálja.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:
            a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
            b) gyermekek táboroztatása,
            c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
            d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
            e) természeti és épített környezet védelme, megóvása,
            f) közrend- és vagyonvédelem erősítése,
            g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
            h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
            i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
            j) kiadványok készítése.

Pályázatot nyújthat be: 

Besenyszög város  közigazgatási területén működő, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) alapján Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, civil társaság.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Besenyszög Város  Önkormányzat Képviselő-testületének  az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti pályázati adatlapon, a pályázati felhívásban megjelölt mellékletekkel együtt kell benyújtani Besenyszög Város Önkormányzat polgármesterének címezve az átvételt igazoltatva személyesen, vagy ajánlott postai küldeményként.
A pályázati adatlap beszerezhető az önkormányzati hivatalban, valamint letölthető a  www.besenyszog.hu internetes honlapról.

Kötelező mellékletek:

            a) a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
            b) a civil szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
            c) nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve                               érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
            d) közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
            e) nyilatkozat arról, hogy a civil szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
            f) nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
            g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
            h) A szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
            i) A pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását                                megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a                      pályázó köteles április 30-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A pályázat benyújtásának határideje:

2017. év április hó 21. nap

Kattintson az alábbi hivatkozásokra a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok letöltéséhez: 

Pályázati adatlap Besenyszög Város Önkormányzat pályázati alapjából történő pénzbeli támogatás igényléséhez 2017. évre vonatkozóan
Útmutató a támogatott számára nyújtott önkormányzati támogatásról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló elkészítéséhez
Bizonylatösszesítő
Támogatási szerződés
 
Publikálva: 2017-03-22 13:29:00